Условия за ползване

 1. Oпределения

  1. ДокТайминг - онлайн платформата DocTiming.bg, създадена и администрирана от „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД, дружество учредено в съответствие с българското право и регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 202204879, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Чипровци № 12, ет. 2.
  2. Услуги - всички услуги, ползването, на които е достъпно чрез Док Тайминг, независимо дали то е обвързано със заплащане на такса, регистрация и предоставяне на данни.
  3. Квалифицирана информация по медицински теми - специфична част от Услугите, представляваща писмена информация по медицински въпроси, предоставяна, разменяна и/или по друг начин разпространявана чрез Док Тайминг, която няма характер на медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране или друг вид писмен материал или дейност, които се издават от/извършват в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
  4. Потребители - всички дееспособни физически лица и законно съществуващи юридически лица, които са регистрирали свой профил и/или ползват услугите на ДокТайминг. Всеки потребител трябва да отговаря на следните технически изисквания: да има достъп до интернет, собствен имейл акаунт и един от следните уеб браузъри: Internet Explorer 8+, Firefox, Chrome и Safari.
  5. Ползватели на квалифицирана информация по медицински теми - български и чуждестранни физически и юридически лица, които са регистрирали свой профил и/или ползват квалифицирана информация по медицински теми и/или услугите на ДокТайминг.
  6. Медицински лица - тези потребители, които са лекари или лекари по дентална медицина или други медицински специалисти – физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори, т.н. или лечебни заведения, създадени от тях, съгласно Закона за лечебните заведения и другото релевантно законодателство на Република България и всякакви други форми на обединения на дейността на медицински лица, допустими по действащото законодателство на Република България, участващи в медицинските обсъждания, които имат регистриран профил в ДокТайминг, независимо дали регистрирания профил е непотвърден или потвърден.
  7. Непотвърдени профили - профили на медицински лица, регистрирани служебно от ДокТайминг, съдържащи ограничена информация, като източник на данните включени в непотвърдените профили са публични регистри, включително но не само: Публичен регистър на Националната Здравноосигурителна каса, Списъка на лекарите, членове на Българския Лекарски Съюз, регистрирани да упражняват професията (обнародван съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите), достъпът до които се осъществява при условия и по ред, предвидени в закон или друг акт.
  8. Потвърдени профили - профили на медицински лица, съдържащи информация и данни, потвърдени и от момента на потвърждаването - поддържани в актуален вид от притежателя на профила.
  9. Медицински блог - специална част от онлайн платформата на ДокТайминг, в която ще се включват, структурират, съхраняват и разпространяват публикации по различни медицински теми, чийто автори са представители на редакторския екип на ДокТайминг, медицински лица, регистрирани в онлайн платформата на ДокТайминг, както и от други лекари, стоматолози и други медицински специалисти, които нямат регистрирани профили в ДокТайминг. Този блог ще бъде достъпен и за регистрирани и за не регистрирани потребители на ДокТайминг.
 2. ЦЕЛИ

  1. ДокТайминг се създава като онлайн платформа, съдържаща масив от данни за медицински лица и обслужваща ежедневните нужди на българските граждани от бърза, достъпна и общо компетентна информация, отнасяща се до въпроси в областта на медицината, които представляват интерес за гражданите.
  2. Свързването, комуникацията и взаимопомощта между потребителите на ДокТайминг ще допринесе за установяване на ползотворно сътрудничество между тях и за покачване на доверието в лицата, които са ангажирани и са посветени на медицината.
  3. Чрез Док Тайминг не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.
 3. УСЛУГИ

  1. Услуги, предоставяни на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми: ДокТайминг осигурява техническа възможност на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми относно:
   1. Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на ДокТайминг, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил
   2. Обновяване и допълване на информацията, публикувана от ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми, в собствения му профил
   3. Преглед на профили на други потребители на ДокТайминг
   4. Създаване на мрежа от контакти с профили на други потребители на ДокТайминг
   5. Оценяване и споделяне на коментари за медицински лица, регистрирани вече в мрежата на ДокТайминг и други потребители на ДокТайминг, които предоставят или са предоставяли в лечебно заведение професионална помощ на ползвател/и
   6. Комуникация с медицински лица, потвърдили своите профили в мрежата на ДокТайминг, чрез размяна на съобщения в тази мрежа
   7. Преглед и коментиране на публикувани от медицински лица статии и разработки по медицинска теми в медицински блог, поддържан от ДокТайминг, достъпен за всички регистрирани потребители на ДокТайминг, както и за трети лица
   8. Автоматично изпращане на запитване за свободен час от профила на избраното от ползвателя медицинско лице, чрез ползване на услугата „запитване за свободен час”.
  2. Услуги, предоставяни на медицинските лица с непотвърдени профили: ДокТайминг предоставя на медицинските лица с непотвърдени профили услугата: Потвърждаване на информацията, включена в непотвърдения профил, източник на която са данни за медицинските лица, съдържащи се в публичен регистър.
  3. Услуги, предоставяни на медицинските лица с потвърдени профили: DДокТайминг осигурява на потребителите, които са медицински лица с потвърдени профили техническа възможност относно:
   1. Поддържане на собствен профил в мрежата на ДокТайминг, като не се допуска едно медицинско лице да регистрира повече от един профил, както и не се допуска група медицински лица да регистрират общ профил
   2. Обновяване и допълване на информацията, публикувана в собствения профил на медицинското лице
   3. Преглед на профили на ползватели на квалифицирана информация по медицински теми
   4. Създаване на мрежа от контакти с профили на други потребители на ДокТайминг
   5. Създаване и поддържане на база от отзиви и оценки, направени от ползватели на квалифицирана информация по медицински теми
   6. Комуникация с регистрирани потребители на ДокТайминг в платформата чрез размяна на съобщения
   7. Публикуване на статии и разработки по медицинска теми, както и преглед и коментир на статии и разработки по медицински теми, публикувани в медицински блог, поддържан от ДокТайминг, достъпен за всички регистрирани потребители на ДокТайминг, както и за трети лица
   8. Получаване на изпратени от ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми автоматични запитвания за свободен час, чрез ползване на услугата „запитване за свободен час”.
  4. Ползването на общодостъпните услуги на ДокТайминг е безплатно за потребителите. ДокТайминг не изисква заплащане на такса за регистриране на профил, потвърждаване на регистриран профил, обновяване и допълване на основната информация публикувана в профилите на медицинските лица и на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми.
  5. ДокТайминг си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация публикувана в Общите условия за ползване на ДокТайминг.
 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

  1. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да регистрират и поддържат собствен профил в мрежата на ДокТайминг, съдържащ следните данни: име, e-mail адрес, дата на раждане и пол. В случай, че публикуват снимка на своя профил, ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми носят отговорността при нарушаване на чужди авторски права.;
  2. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да обновяват и допълват информацията, публикувана в собствения им профил;
  3. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да преглеждат профили на други потребители на ДокТайминг;
  4. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да създават своя мрежа от контакти с профили на други потребители на ДокТайминг;
  5. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да изпращат и получават съобщения до и от други потребители на ДокТайминг включени в тяхната мрежа от контакти;
  6. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да преглеждат и коментират публикувани от медицински лица статии и разработки на медицинска тематика в медицински блог, поддържан от ДокТайминг;
  7. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си при ДокТайминг, при което техният профил ще бъде заличен;
  8. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в своя профил, в профилите на останалите потребители на ДокТайминг и в медицинския блог, поддържан от ДокТайминг неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на ДокТайминг и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
  9. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в своя профил, в профилите на останалите потребители на ДокТайминг и в медицинския блог, поддържан от ДокТайминг изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
  10. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от ДокТайминг, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на ДокТайминг.
  11. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на ДокТайминг.
 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА

  1. ДокТайминг служебно регистрира профили на медицински лица, данни за които са включени в публичен регистър, достъпът до който се осъществява при условия и по ред, предвидени в закон или друг акт. Служебно регистрираните профили са със статут „непотвърдени профили” и съдържат ограничени публично обявени данни за съответното медицинско лице: име, специалност и/или сфера на дейност, служебен адрес и телефонен номер за връзка.
  2. ДокТайминг информира медицинските лица, за които са създадени непотвърдени профили, за извършената регистрация, данните, които тя включва, целите на регистрацията и разяснения относно възможността за потвърждаване на профила.
  3. Медицинските лица, които имат служебно регистриран непотвърден профил имат право да потвърдят данните в своя профил, като попълнят формата, поместена на сайта или изпратят имейл на info@doctiming.bg, съдържащ следната информация: трите имена, копие от диплома за завършено медицинско образование, специалност, град или друго населено място, в които упражнява медицинска практика, имейл адрес, телефон за връзка. В случай, че публикуват снимка на своя профил, медицинските лица носят отговорността при нарушаване на чужди авторски права.
  4. Медицинските лица имат право да регистрират собствен профил, ако такъв още не е бил регистриран служебно в мрежата на ДокТайминг, както и да допълнят своя служебно регистриран профил, след като извършат потвърждаването му, със следните данни: трите имена, копие от диплома за завършено медицинско образование, специалност, град или друго населено място, в които упражнява медицинска практика, имейл адрес, телефон за връзка.
  5. Медицинските лица имат право да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил;
  6. Медицинските лица имат право да преглеждат профили на други потребители на ДокТайминг;
  7. Медицинските лица имат право да създават своя мрежа от контакти с профили на други потребители на ДокТайминг;
  8. Медицинските лица имат право да получават и отговарят на съобщения на и от ползватели на квалифицирана информация по медицински теми, включени в тяхната мрежа от контакти, както и да изпращат, получават и отговарят на съобщения на други медицински лица;
  9. Медицинските лица имат право да публикуват статии и разработки по медицински теми, както и да преглеждат и коментират статии и разработки по медицински теми публикувани в медицински блог, поддържан от ДокТайминг;
  10. Медицинските лица имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си при ДокТайминг, при което техният профил ще бъде заличен;
  11. Медицинските лица се задължават да не публикуват в своя профил , в профилите на останалите потребители на ДокТайминг и в медицинския блог, поддържан от ДокТайминг информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, потребителят автор на публикацията е задължен да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и/или предписание, които представляват медицински дейност по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.
  12. Медицинските лица се задължават да не публикуват в своя профил, в профилите на останалите потребители на ДокТайминг и в медицинския блог, поддържан от ДокТайминг неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на ДокТайминг и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
  13. Медицинските лица се задължават да не публикуват в своя профил, в профилите на останалите потребители на ДокТайминг и в медицинския блог, поддържан от ДокТайминг изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
  14. Медицинските лица се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от ДокТайминг, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Док Тайминг.
  15. Медицинските лица носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Док Тайминг.
 6. ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД е регистрирано по реда на Закон за защита на личните данни като администратор на лични данни под идентификационен номер 388544 в електронния регистър, воден при Комисията за защита на личните данни.
  2. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД събира, съхранява, обработва и ползва лични данни на потребителите на ДокТайминг за целите на функционирането на ДокТайминг и конкретно във връзка с идентифицирането на потребителите, ползващи услугите на онлайн платформата ДокТайминг.
  3. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД може да продължи да съхранява за статистически цели личните данни на потребителите и след прекратяване на тяхната регистрация, като уведоми за това Комисията за защита на личните данни.
  4. Личните данни на потребителите на ДокТайминг могат да бъдат разкривани на лица, които са регистрирани като потребители на ДокТайиминг и/или са в договорни отношения с „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД, за целите на изпълнението на договорните задължения на „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД.
  5. Със стартиране ползването на която и да е от услугите, предлагани от ДокТайминг, потребителите дават доброволно безусловното си съгласие в съответствие с чл. 4, ал. 1 т. 2 от Закона за защита на личните данни, „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД да събира, съхранява, обработва и ползва личните ми данни за целите и дейността на ДокТайминг, включително по своя преценка да предоставя достъп до тях на трети физически и юридически лица, с които се намира във формални или неформални договорни отношения, за маркетингови, рекламни, статистически и други законосъобразни цели.
  6. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД не изисква от потребителите на ДокТайминг предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
  7. Публикуването от потребител, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на ДокТайминг информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя, като „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на ДокТайминг на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на лицата, регистрирани като потребители на ДокТайминг, както и публикуваните лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД.
  8. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.
  9. Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
  10. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, както и мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, се определят с инструкция на „Лийн Диджитал Солюшънс” ЕООД, която е съобразена с Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни на Комисия за защита на личните данни.
 7. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. ДокТайминг има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на потребител, който нарушава която и да е точка от Общите условия за ползване на Док Тайминг.
  2. ДокТайминг не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от потребителите неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на ДокТайминг и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
  3. ДокТайминг не носи отговорност за публикувани от потребителите изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
  4. ДокТайминг не носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите.
  5. ДокТайминг не носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от потребител на платформата.
  6. ДокТайминг няма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на потребителите.
  7. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, потребителят автор на публикацията е задължен да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и/или предписание.
  8. Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване на ДокТайминг, както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на ДокТайминг могат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на имейл на info@doctiming.bg
  9. Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на ДокТайминг влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на ДокТайминг.